കേരള തെരുവ് കച്ചവടം

Posted on Thursday, February 4, 2021

https://drive.google.com/file/d/1Xd_hN2zQJIavoFzNO9kizaM1ruCsm2K1/view?usp=sharing

കേരള തെരുവ് കച്ചവട ചരാമനാട്ടുകര നഗരസഭയിലെ നഗര കച്ചവട സമിതിയിലേക്കുള്ള തെരുവ്  കച്ചവടക്കാരുടെ  പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്- സംബന്ധിച്ച്