കോടമ്പുഴ സബ് സെന്റര് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ

Posted on Thursday, May 12, 2022

രാമനാട്ടുകര നഗര സഭയുടെ കോടമ്പുഴ സബ് സെൻറേറ്റിലേക്കു ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ - സ്റ്റീൽ അലമാര ,റാക്ക് , ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ട് , ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് ,  ഫുട് സ്റ്റെപ്  എന്നിവ .

for details click in the given link

https://drive.google.com/file/d/1-Q6M8QPoVwEol63KrmYFA_TvDbDAtHHq/view?usp=sharing

Comments